ศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ประกอบด้วย

ศิษย์เก่าดีเด่น เกียรติคุณระดับกันเกราทอง: 

1.นายอุกฤษฎ์ ถนอมนาม (พี่โก๋) เกียร์ 1

2.นายคชาพิสิษฐ์ บุญชูศรี (พี่เหน่ง) เกียร์ 3

ศิษย์เก่าดีเด่น เกียรติคุณระดับกันเกราเงิน: 

1.นายไชยันต์ เหล่าจุมพล (พี่เต่ง) เกียร์ 1

2.นายพุฒิศักย์ กิจไกรลาศ (พี่เนาว์) เกียร์ 3

3.รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ (พี่อี๊ด) เกียร์ 5

4.นายจิรพงษ์ สินวิวัฒนกุล (พี่เซง) เกียร์ 7

คลิ๊กลิงก์ ดูประวัติแต่ละท่านได้เลยครับ